Jak wyjaśnia Mateusz Pilich w komentarzu do ustawy o systemie oświaty -  zasadą ogólną jest potraktowanie czynności związanych z przeprowadzeniem sprawdzianu i egzaminów jako "innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły", oznacza to, że nie są objęte pensum i wlicza się je do czterdziestogodzinnego czasu pracy nauczyciela. W przypadku egzaminu maturalnego zasada dotyczy jednak jedynie egzaminów pisemnych, ponieważ u.s.o. przewiduje wyjątek - udział w przeprowadzaniu ustnej części egzaminu dojrzałości objęty jest pensum. Oznacza to, że w razie jego przekroczenia z powodu uczestniczenia nauczyciela w przeprowadzaniu egzaminu, przysługuje mu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
Omawiając tę materię, warto wspomnieć o próbach omijania wymogu wypłacania wyższych stawek za udział nauczyciela przy przeprowadzaniu ustnej matury. Chodzi tu o stosowanie przez resort edukacji przeliczników minutowych - np. ministerstwo odgórnie określa, że egzamin z języka polskiego trwa 25 min. i na tej podstawie wylicza liczbę godzin, które przepracował nauczyciel, niezależnie od tego, ile faktycznie czasu poświęcił, biorąc udział w pracach komisji.
Taka praktyka jest nadużyciem - problem szczegółowo omawia Krzysztof Lisowski w publikacji "System wynagradzania nauczycieli": "Dla ustalenia wymiaru czasu pracy nauczyciela w komisji maturalnej wiążąca powinna być ilość czasu pracy faktycznie spędzonego przez nauczyciela w komisji maturalnej, potwierdzona zapisami w protokole podpisanym przez przewodniczącego komisji. Jeżeli bowiem nauczyciel uczestniczył w egzaminie maturalnym od godziny 8 do godziny 14, to powinien otrzymać wynagrodzenie za 6 godzin zgodnie ze stawką osobistego zaszeregowania i dodatkiem za warunki pracy (jeżeli przysługują). Tylko taka interpretacja jest zgodna z zasadami rozliczania godzin ponadwymiarowych" - podkreśla autor.

Polecamy: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie może być ustalane dowolnie

W tekście wykorzystano fragmenty publikacji:
"Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>

"System wynagradzania nauczycieli">>