W przypadku gdy nauczyciel bierze udział w imprezie szkolnej na polecenie dyrektora, opiekę nad uczniami wykonuje w ramach obowiązku realizowania statutowych zadań szkoły, tzn. w ramach obowiązującego czasu pracy (5-dniowego i 40-godzinnego tygodnia pracy – art. 42 ust. 1 i 2 KN). Jeżeli opieka nad uczniami sprawowana jest w jednym z dni pracy nauczyciela, może zostać powierzona w ramach godzin karcianych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, a nauczycielowi nie należy się odrębne wynagrodzenie. Jeśli natomiast opiekował się uczniami na polecenie dyrektora w dniu wolnym od pracy, wówczas należy udzielić mu dnia wolnego na podstawie art. 42c ust. 3 KN. Może on przypadać w terminie, w którym zgodnie z organizacją pracy szkoły uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych, a jednocześnie nauczyciel nie korzysta z urlopu wypoczynkowego [§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)].

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy dyrektor nie ma możliwości udzielenia nauczycielowi dnia wolnego z uwagi na organizację pracy w szkole) zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, w wysokości ustalonej na zasadach dotyczących wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe [§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimal-nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.)].
Nauczycielowi nie należy się natomiast ani dzień wolny, ani wynagrodzenie, jeżeli wziął udział w imprezie szkolnej lub pozasz-kolnej, przyjmując zaproszenie organizatorów, chyba że wynagrodzenie przewidziano w umowie z organizatorem.

Rozliczenie godzin karcianych nie musi być trudne>>

News imagePełną treść artykułu "Prawne aspekty szkolnych imprez" można znaleźć w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 12/2014>>