Jaka jest procedura postępowania w przypadku omdlenia słuchacza podczas pisemnego egzaminu maturalnego?
Jak powinna zachować się komisja?
Co zrobić, gdy słuchacz będzie chciał kontynuować egzamin?
Obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), nie regulują zasad postępowania w sytuacji określonej w treści pytania.
Jeśli chodzi o udzielenie uczniowi pomocy przedmedycznej i medycznej, to w razie omdlenia ucznia na egzaminie, zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące postępowania w takich przypadkach. Wobec tego wskazane jest:
1) udzielenie uczniowi pierwszej pomocy;
2) niezwłoczne zapewnienie uczniowi opieki polegającej w szczególności na sprowadzeniu fachowej pomocy medycznej (np. pielęgniarkę szkolną, lekarza, pogotowie).

Po udzieleniu uczniowi pomocy przez fachową pomoc medyczną - należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy przy tym pamiętać, iż świadczenia zdrowotne mogą zostać udzielone uczniowi (pacjentowi), który ukończył 16 lat, tylko za jego zgodą, chyba że wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz. U. z 2008 r. 136, poz. 857). W związku z powyższym - uczeń, który ukończył lat 16 sam może decydować o stosowanych wobec niego procedurach medycznych. Jak wskazano na wstępie - przepisy prawa regulujące przeprowadzanie egzaminów nie określają zasad postępowania w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji (omdlenia ucznia w czasie egzaminu).

Z powyższego wynika, według mnie, że w przedstawionej sytuacji od ucznia zależy kontynuowanie egzaminu albo alternatywnie - poddanie się dodatkowym zalecanym procedurom medycznym i przerwanie egzaminu.