Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493), ma pomóc uczniom i nauczycielom, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu. Rozwiązaniem według MEN jest użyczanie komputerów i  urządzeń peryferyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Internetowa szkoła trochę na wyrost>>

Czytaj w LEX: Zdalne nauczanie w szkołach i placówkach w dobie koronawirusa >

Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

 

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

Sprawdź w LEX: Czy staż odbywany na stopień nauczyciela ulega przedłużeniu, jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy ponad miesiąc z powodu nieprzerwanej czasowej niezdolności do pracy oraz zamknięcia szkoły na 14 dni ze względu na koronawirus? >

Finały olimpiad odwołane

- Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień , a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach - podkreśla MEN w komunikacie. MEN w rozporządzeniu odwołuje trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów. Tytuł finalisty ma każdy uczeń zakwalifikowany do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju - organizatorzy olimpiad i turniejów mają obowiązek wprowadzić zmiany w regulaminach do 10 kwietnia 2020 r.

Czytaj w LEX: Koronawirus - obowiązki dyrektorów, czas pracy i wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek. Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Sprawdź w LEX: Czy organ prowadzący może poprosić nauczycieli o uczestniczenie w sztabach kryzysowych podczas epidemii koronawirusa? >

Wstrzymane konkursy na dyrektora szkoły

Z rozporządzenia wynika czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

- Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r. - wyjaśnia MEN - W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do 31 sierpnia 2020 r.