Szefowa MEN zapowiedziała, że jej resort zrealizuje układ zawarty z oświatową "Solidarnością". Uważa, że normalna procedura związana ze zgłaszaniem projektów rządowych byłaby zbyt żmudna, więc projekt trafi do parlamentu jako projekt poselski lub MEN skorzysta z szybkiej ścieżki legislacyjnej.

 

Projekt od marca w konsultacjach

- Będzie to albo projekt w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej, tak jak było z projektem tzw. ustawy maturalnej, albo będzie to projekt poselski. Decyzja zapadnie w tym tygodniu - zapowiedziała minister edukacji - Termin przyjęcia ustawy warunkuje termin wydania rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, a to rozporządzenie powinno być podpisane pod koniec lipca, żeby samorządy mogły dostać zwiększone środki na podwyżki dla nauczycieli i uchwalić nowe regulaminy wynagradzania tak, by podwyżki zostały wypłacone we wrześniu. Mamy w zasadzie tylko półtora miesiąca – wyjaśniła Anna Zalewska.

 

Choć szefowa MEN mówi o wdrażaniu ustawy, jak o nowych propozycjach, to tak naprawdę projekt został przekazany do konsultacji na początku marca - pomysły MEN ustalone z "Solidarnością" niewiele odbiegają od pierwotnych założeń. Ustępstwa MEN podczas strajku były raczej kosmetyczne.

 

Podwyżki i regulaminy wynagradzania

Projekt zakłada podwyżki dla pedagogów poza 5 proc. od stycznia 2019 r. dostaną także kolejne 9,6 proc. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. 

 

Ustawa ma przywrócić obowiązek uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Będą obowiązywały od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku i będą corocznie uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Te z poprzedniego roku będą mogły obowiązywać maksymalnie przez dwa miesiące od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok.

 

Zalewska: oddaliśmy nauczycielom wszystkie zabrane przywileje>>

 

Jak tłumaczy resort edukacji, przywrócenie regulaminów sprawi, że jednostki samorządu terytorialnego będą prowadzić bardziej racjonalną politykę wynagradzania nauczycieli odpowiednio do najbardziej pożądanych w danym roku potrzeb. Ma to też wzmocnić kontrolę ze strony państwa. Regulaminy zostaną przywrócone w 2020 r.

 

1000 zł dla stażysty i dodatek za wyróżniającą pracę

 

Nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną w każdym roku stażu jednorazowy dodatek w wysokości tysiąca złotych.  Świadczenie będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

 

MEN proponuje również rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Do dodatku tego będą uprawnieni nauczyciele kontraktowi i nauczyciele mianowani, jeżeli po zakończeniu stażu odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego uzyskają wyróżniającą ocenę pracy. Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa. Dodatki będą wypłacane od 1 września 2020 r.