Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej u.o.d.o., przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) – dalej u.s.i.o., w systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych. Jak stanowi art. 26a ust. 1 u.s.i. o. w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia korzystającego z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię, obejmujące:
1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię;
2) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy;
3) wydanie opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z określeniem rodzaju tych opinii;
4) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych - współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;
5) informację, czy dane, o których mowa w pkt 1-4, dotyczą dziecka do 3 roku życia, dziecka w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w tym objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz ucznia, z podaniem typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza. Ponieważ poradnia psychologiczno-pedagogiczna zobowiązana jest na podstawie ww. przepisów u.s.i.o. do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię, to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. nie musi występować do ich rodziców o wyrażenie zgody na ich danych do sytemu informacji oświatowej.

Nowelizacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów będą jednym z tematów II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2013 r. w Warszawie. Prelekcję na ten temat wygłosi dr Mateusz Pilich, autor komentarza do ustawy o systemie oświaty

Zapraszamy także na szkolenie "Jak prawidłowo wdrożyć nowy system informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych?">>

Polecamy: Szkoła nie musi mieć zgody rodziców na przetwarzanie danych uczniów na potrzeby SIO