Jak powinna wyglądać zgoda rodzica ucznia na pozyskanie, przechowywanie i przetwarzanie danych ucznia w Systemie Informacji Oświatowej?
Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jak wynika z u.o.d.o. dopuszczalność przetwarzania danych osobowych nie zawsze jest uzależniona od uzyskania na to zgody osoby, której dane mogą być przetwarzane - art. 23 ust. 1 u.o.d.o., poza zgodą osoby, której dane dotyczą, wskazane również zostały inne okoliczności, których wystąpienie powoduje, iż dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych. Jeśli natomiast nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 u.o.d.o ., to przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne po uzyskaniu na to zgody osoby, której dane dotyczą.
Przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. daje podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zakres danych osobowych ucznia, które mogą być przetwarzane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), określony został w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) – dalej u.s.i.o., i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wobec powyższego – jeśli przepisy prawa (w tym przypadku przepisy dotyczące SIO) nakładają na określone podmioty obowiązek gromadzenia, przekazywania i przechowywania danych osobowych uczniów, to te przepisy prawa stanowią wystarczającą podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych. W takich przypadkach nie jest wymagane uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów byłaby potrzebna wówczas, jeśli przetwarzane byłyby dane osobowe inne niż te określone przepisami prawa.
Jeżeli jednak przepisy u.s.i.o. wymagają uzyskania zgody rodziców ucznia, wówczas przykładowa zgoda może mieć następującą treść: "Stosownie do art. 57 ust. 3 u.s.i.o. oraz w związku z u.o.d.o ., niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzania i pozyskiwanie przez (w tym miejscu wskazać konkretnie właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą daną szkołę ponadgimnazjalną) z systemu PESEL oraz z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej do lokalnej bazy danych prowadzonej przez (w tym miejscu wskazać konkretnie właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą daną szkołę ponadgimnazjalną), moich danych osobowych/danych osobowych mojej córki/syna (wskazać imię i nazwisko), określonych w art. 57 ust. 1 u.s.i.o.".

Polecamy: Za nieprzekazanie danych do SIO grozi grzywna