Jakie kroki może podjąć starosta - jednostka udzielająca upoważnienia na podstawie art. 68 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) - dalej u.s.i.o. w stosunku do kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO, którzy nie złożyli wniosków o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO?

Brak uzyskania ww. upoważnienia dotyczy kierowników jednostek rejestrowanych przez j.s.t. (placówki niepubliczne). Odpowiedź: Stosownie do postanowień u.s.i.o., kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) uzyskuje dostęp do bazy danych SIO na podstawie upoważnienia, które jest udzielane na wniosek tego kierownika przez podmiot określony przepisami u.s.i.o. Szczegółowe kwestie związane z udzielaniem przedmiotowych upoważnień regulują przepisy rozdziału 5 oraz art. 119 i art. 123 u.s.i.o., a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 466). Przepisy prawa nie przewidują sankcji bezpośrednio za to, że wniosek o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy SIO nie został złożony.
Sankcje karne zostały natomiast przewidziane za niedopełnienie obowiązków prowadzenia lokalnej bazy danych SIO i przekazywania danych do bazy danych SIO. Zgodnie z art. 100 i 101 u.s.i.o – niedopełnienie wskazanych obowiązków, (których nie można spełnić bez posiadania stosownego upoważnienia) podlega karze grzywny.
Jak się wydaje – w sytuacji przedstawionej w treści pytania można wystąpić do kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO z informacją o konieczności i obowiązujących terminach na złożenie przedmiotowych wniosków oraz o skutkach niedopełnienia obowiązków przekazywania danych do bazy danych SIO.

Polecamy: Do 9 kwietnia szkoły wprowadzą do SIO dane dziedzinowe za 1. kwartał 2013 r.