W szkole obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który został uzgodniony i parafowany przez związki zawodowe. Regulamin ten stanowi, że przyznanie oraz wysokość dopłat z funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych, uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Kolejnym postanowieniem tego regulaminu jest prawo pracodawcy (dyrektora szkoły) do pobierania zaświadczenia o zarobkach, a także o zarobkach współmałżonka oraz rocznego zeznania podatkowego PIT składanego w urzędzie skarbowym. Świadczenia dla osób uprawnionych przyznawane są na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uzgodnionego przez związki zawodowe regulaminu ZFŚS, w którym wymaga się od wnioskodawcy (osoby uprawnionej) dołączenia do wniosku kserokopii rocznego zeznania PIT złożonego do urzędu skarbowego. W związku z powyższym pojawiają się dwa pytania:
1. Czy w regulaminie może pojawić się zapis dotyczący prawa żądania przez pracodawcę (dyrektora szkoły) kserokopii rocznego zeznania PIT?
2. Czy można przyznać świadczenie w przypadku odmowy przez osobę uprawnioną dołączenia do wniosku wymaganego przez regulamin rocznego zeznania PIT?

Obowiązek ten musi wynikać z zapisów regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.
 
Uzasadnienie
Przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione jest od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej do skorzystania ze środków Funduszu. Świadczy o tym zapis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Sytuacja rodzinna, materialna i życiowa osoby uprawnionej powinna być udokumentowana, jednak wspomniana ustawa nie określa w jaki sposób powinno to nastąpić.

Nauczyciel zatrudniony do końca roku szkolnego nie otrzyma dofinansowania z ZFŚS>>

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem powyższych zasad oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ZFŚS. Uważam więc, że w przypadku, gdy obowiązek przedłożenia PIT wynika z zapisów regulaminu – pracownik powinien ten dokument przedłożyć.

"Wczasy pod gruszą" bez względu na staż pracy>>

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>