W dalszym ciągu sytuacja zarówno młodszych, jak i starszych dzieci z chorobami przewlekłymi nie jest zadowalająca. Zaproponowane rozwiązania (w tym udzielanie szkole upoważnienia do podawania leków) nie spełniają oczekiwań rodziców i ich dzieci w sytuacji, kiedy nie ma pracowników zatrudnionych do sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami lub innych osób, które mogą im pomóc - uważa rzecznik praw obywatelskich.

 

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki>>

 

RPO: priorytetem potrzeby ucznia

Na częste u dzieci do 14. roku życia przewlekłe problemy ze zdrowiem wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.” Zgłaszali je rodzice niemal 26 proc. badanych dzieci (o 10 punktów procentowych więcej niż w 2009 r.). Wśród dzieci do 4. roku życia odsetek ten wynosił 19 proc., a wśród 5-9 letnich – 28 proc.. Długotrwałe problemy zdrowotne dotykają ogółem 29 proc. chłopców i 23 proc. dziewczynek. 15 proc. dzieci choruje na różnego rodzaju alergie, a 4 proc. na astmę.

Czytaj w LEX: Zgoda na opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole >

Obecnie nauczyciel nie musi brać na siebie odpowiedzialności za podawanie leków przewlekle chorym uczniom. Nie musi też sprawdzać poziomu cukru dziecku z cukrzycą.  Może nie wyrazić zgody na wykonywanie zabiegów. Choć sytuacja jest o tyle wątpliwa, że w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie RPO, resort zdrowia podkreślił, że działania  podejmowane przez nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych(w przedszkolach i w szkołach)mogą być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice lub inni prawni opiekunowie dziecka.

Czytaj w LEX: Obowiązki dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami >

Jak argumentuje RPO opieka nad uczniami jest wymieniona jako jeden z ustawowych celów systemu oświaty. Karta Nauczyciela stanowi zaś, że nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować powierzone mu zadania - zgodnie z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą - w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć.

- Uwzględniając argumentację Ministra Zdrowia, należałoby doprecyzować obowiązki pracowników szkół w zakresie czuwania nad zdrowiem dzieci, które pozostają pod ich opieką – podkreśla Adam Bodnar. Jako priorytet należy przyjąć - według RPO - potrzeby uczniów.

Sprawdź w LEX: