Od 1 września obwiązują nowe stawki nauczycielskich wynagrodzeń. Podwyżki minimalnej pensji wyniosą od 83 do 114 zł. Otrzymają je także pedagodzy przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia - przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń w tym zakresie.  
"Norma art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela stwierdza wyraźnie do jakich komponentów wynagrodzenia nauczyciel zachowuje prawo podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Przepis ten nie stwierdza, że zachowanie prawa do wynagrodzenia zasadniczego związane jest ze stanem prawnym obowiązującym w dniu przejścia nauczyciela na urlop. Gdyby ustawodawca miał taki zamiar, to ze względu na fakt, że w Karcie Nauczyciela sformułowano obowiązek corocznego waloryzowania rozporządzenia płacowego nauczycieli, musiałby wyrazić go w sposób niebudzący wątpliwości. W obecnym kształcie przepisu należy go interpretować w sposób prosty, a więc idący w kierunku zachowania prawa do wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalne stawki określa rozporządzenie płacowe nauczycieli. W związku z tym coroczna waloryzacja minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego musi się wiązać także ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia." - nie pozostawia wątpliwości Krzysztof Lisowski, autor publikacji "System wynagradzania nauczycieli". 

Chodzi tu o niemałą kwotę. Według wyliczeń MEN na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa około 3 proc. nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy, które narzekają na generowane przez to obciążenia dla budżetu. Nie mogą się jednak uchylać przed wypłatą zwaloryzowanych stawek. Jeżeli wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopie nie osiągną odpowiedniej wysokości, jednostka samorządu wypłaci im dodatek uzupełniający. 
"Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia pozostaje nadal w zatrudnieniu, zaś zatrudnienie to będzie kontynuowane w dniu wypłaty dodatku uzupełniającego, nabywa on więc prawo do tego dodatku" - pisze Krzysztof Lisowski. Kolejna dyskusja na temat zreformowania zasad udzielania urlopów odbędzie się 27 sierpnia w siedzibie MEN. 

O rozporządzeniu waloryzującym nauczycielskie wynagrodzenia pisaliśmy tutaj>>
 
W tekście wykorzystano fragmenty książki Krzysztofa Lisowskiego "System wynagradzania nauczycieli", Wolters Kluwer, Warszawa 2012.