We wrześniu 2012 r. zatrudniliśmy osobę niebędącą nauczycielem. Pracownik ten w roku 2008 będąc na zasiłku dla bezrobotnych nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. We wrześniu bieżącego roku złożył wniosek o wypłatę tejże nagrody.
Czy prawo do "jubileuszówki" przedawniło się?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.
Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
Nagroda jubileuszowa jest uprawnieniem pracowniczym. Przysługuje ona pracownikom, a więc osobom pozostającym w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania.
Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a więc w dniu następującym po upływie okresu zatrudnienia uprawniającego do tej nagrody.
Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Wynika to z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którym roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Przedawnienie roszczenia nie oznacza tego, że nagroda "przepada". Roszczenie przedawnione nie wygasa, ale staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a jedynie możliwość uchylenia się przez dłużnika od spełnienia należnego świadczenia. 
Tak więc przedawnienie roszczenia oznacza, że chociaż roszczenie nadal istnieje, to pracownik nie będzie mógł skutecznie dochodzić tego roszczenia na drodze sądowej. W razie skierowania pozwu o zapłatę nagrody jubileuszowej po upływie np. 4 lat od dnia wymagalności zapłaty pracodawca, odpowiadając na pozew, może podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas sąd oddali powództwo.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>