Czy powiat na podstawie złożonego rozliczenia rocznego z wydatkowania dotacji celowej udzielonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. może żądać zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem? Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej przedstawiła rozliczenie wykorzystania dotacji, w którym wskazała wydatki na promocję wartości edukacji (czyli wydatki związane z reklamą i promocją szkoły).
Czy w tej sytuacji powiat powinien wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w ramach tego postępowania zażądać od organu prowadzącego szkołę wyjaśnień oraz kserokopii faktur kwestionowanych wydatków, czy też w pierwszej kolejności po otrzymaniu rozliczenia powinien skierować pismo do organu prowadzącego szkołę o złożenie wyjaśnień oraz kserokopii faktur w zakresie kwestionowanych wydatków, a po ich otrzymaniu wszcząć postępowanie administracyjne? Co we wszczętym postępowaniu administracyjnym jest aktami sprawy, jakie dokumenty urząd może udostępnić, czy mogą to być również wyroki sądów orzekających w podobnych sprawach?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 90 ust. 3d u.s.o., dotacje dla niepublicznych szkół są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:
a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

Dotacje w oświacie - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.  - bezpłatny ebook i dostęp do programu na 7 dni>>

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 u.s.o.
- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. Więcej>>

Zwrot dotacji za przedszkolaka na nowych zasadach>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów