Rozporządzenie (Dz. U. poz. 688) określa szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokość kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Tekst jednolity nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych do treści aktu prawnego.

Polecamy: Nie wzrośnie opłata za rekrutację na studia