Zmiany mają charakter porządkujący. Regulacje dotyczące pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dostosowano do brzmienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) tak, aby odsyłały do § 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia. 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. poz. 1402).