Taka organizacja, która chce działać na terenie szkoły, czy to prowadząc zajęcia pozalekcyjne, czy jakakolwiek działalność dla dzieci, będzie zobowiązana przedstawić rodzicom pełną informację o tym, co zamierza dzieciom przekazywać i w jakiej formule, czego będą dotyczyły te treści i kto będzie tego przekazania dokonywał - wyjaśnił prezydent. O podobne przepisy zabiegała Konfederacja i Instytut Ordo Iuris.

Ordo Iuris: Zadośćuczynienie za edukację seksualną bez zgody rodziców>>

 

Postulaty Ordo Iuris i Konfederacji

Prezydent poinformował, że składa prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców.

Jak poinformowano w uzasadnieniu, celem projektu jest "zapewnienie wszystkim rodzicom możliwości współdecydowania o rodzajach, treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych w szkołach lub placówkach oświatowych, do których uczęszczają ich dzieci, przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki".

- Projektowana regulacja wprowadza rozwiązanie umożliwiające rodzicom realny wpływ na kształt i sam fakt organizacji zajęć dodatkowych. W ten sposób urzeczywistnia ona prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, wyrażone w art. 48 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy.

 

Wprowadzenie takich zapisów od roku postuluje Ordo Iuris. Pomysł to nowa procedura dopuszczenia zajęć przez szkołę i rodziców. Organizacje, które chciałyby prowadzić w szkole lub placówce działalność związaną z przekazywaniem treści  dotyczących  seksualności  człowieka  lub  rozwoju  psychoseksualnego  dzieci  i młodzieży, musiałyby równocześnie z wystosowaniem stosownego zgłoszenia do dyrekcji szkoły,  przygotować  propozycję  prospektu informacji   wychowawczej.  

 

Prospekt miałby zawierać:

  1. przedstawienie ideału wychowawczego;
  2. wyczerpującą prezentację programu działalności edukacyjnej i wychowawczej  w szkole  lub  placówce  wraz  ze  wskazaniem  jego  recenzentów  naukowych  i rekomendacji udzielonych programowi przez inne podmioty;
  3. wskazanie literatury przedmiotu, na której oparty jest program tej działalności;
  4. wskazanie  osób  prowadzących  działalność  w szkole  lub  placówce  wraz  z prezentacją ich zawodowych biogramów oraz doświadczenia;
  5. prezentację   materiałów   graficznych   oraz   pomocy   dydaktycznych wykorzystywanych podczas działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole lub placówce.

 

Osiągnięciu tego celu ma służyć zmiana w art. 86 PO. Jeżeli dyrektor zaakceptuje przekazane materiały, to przekaże je rodzicom uczniów. Muszą być bezpłatne. O zmiany zabiegała również Konfederacja.

 

Prawo rodziców nie jest absolutne

- W ocenie rzecznika praw obywatelskich obowiązujące obecnie przepisy w wystarczający sposób chronią prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - tłumaczyła pytana o projekt Ordo Iuris Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.  - Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców - dodała.

Oceniła też, że nadmierny formalizm w tym obszarze mógłby doprowadzić do zniechęcenia wielu organizacji pozarządowych do podejmowania współpracy ze szkołami. Tymczasem podmioty te często oferują uczniom ciekawe i rozwijające projekty, które mają szanse znacznie wzbogacić obowiązujący w szkołach program nauczania.