O dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyduje dyrektor. W podstawówkach może wyznaczyć osiem dni, w szkołach ponadpodstawowych 10. Dni wolne ustala się zwykle w rekolekcje albo na czas egzaminów.

Najmłodsze klasy już wracają do szkół>>

 

Rozporządzenie ustala procedurę

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych >

O wyznaczonych na dany rok szkolny dniach trzeba poinformować do 30 września. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Sprawdź w LEX: Czy w szkole dyrektor może dać dzień wolny od zajęć w ramach dni wolnych dyrektorskich ze względu na zagrożenie koronawirusem? >


 

Odwołanie na tych samych zasadach

Choć rozporządzenie nie przewiduje procedury odwołania dni dyrektorskich to – jak wyjaśnia radca prawny Robert Kamionowski, partner w Peter Nielsen & Partners Law Office – można to zrobić w takim samym trybie.

- Rozporządzenie wyznacza terminy ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć i poinformowania o nich, ale jednocześnie nie zakazuje wprowadzenia zmian, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie jest bowiem przewidziana „sankcja” ostateczności ustalenia, a termin wynika raczej z konieczności uporządkowania pracy i wcześniejszego zaplanowania całego roku szkolnego. Choć nie widzę powodu, by te harmonogramy teraz zmieniać, to moim zdaniem nie ma prawnych przeszkód, aby to zrobić ale na tych samych zasadach, które obowiązują dla ustalania tych dni - mówi.

Sprawdź w LEX: Czy specjalny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych pod warunkiem ich odpracowania w dni wolne od pracy lub dni dyrektorskie? >

 

Harmonogram powrotu do szkół maj 2021:

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
  • Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja
  •  Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
  • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
  • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Czytaj w LEX: Zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie COVID-19 >