Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy był na urlopie wychowawczym do 31.07.2017 r. Został skierowany na badanie kontrolne do lekarza medycyny pracy w czerwcu 2017 r. Nie stawił się w pracy, przedstawił zwolnienie lekarskie od 01-11.08.2017 r., nauczyciel nie wykonał badania kontrolnego. Ponownie skierowany został na badanie do lekarza medycyny pracy. Czy jeśli nauczyciel nie wykona badania po raz drugi będzie to skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy? Jeśli tak, to w jakim terminie, jeśli jest zatrudniony w placówce feryjnej (jako nauczyciel) i nieferyjnej (jako wychowawca zajęć pozalekcyjnych)?

Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia wyniku badania kontrolnego w dniu 1.09.2017 r. w szkole feryjnej oraz w pierwszym dniu po powrocie do pracy w placówce nieferyjnej.

Na podstawie art. 229 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jednocześnie w wyroku Sądu Najwyższego z 20.03.2008 r., II PK 214/07 podkreślono, że w czasie urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma obowiązku poddawania się badaniom profilaktycznym, gdy straciły ważność w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pogląd ten jest aktualny również w odniesieniu do innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, podczas których pracownik nie ma obowiązku wykonywania zadań służbowych – w tym do urlopu wychowawczego oraz zwolnienia lekarskiego, a przedmiotowe badania są realizowane w godzinach pracy (art. 229 § 3 k.p.). Oznacza to, że niewykonanie badania kontrolnego w czasie urlopu wychowawczego lub zwolnienia lekarskiego, pomimo otrzymania skierowania pracodawcy na badanie, nie stanowi nieusprawiedliwionego niestawienia się na to badanie. W związku z tym dotychczas nauczyciel ani razu nie uchylił się z nieusprawiedliwionych przyczyn od wykonania badania kontrolnego. W szkole feryjnej będzie zobowiązany do udania się na nie po zakończeniu urlopu, czyli w dniu 1.09.2017 r. przed dopuszczeniem do pracy. Natomiast w placówce feryjnej również będzie zobowiązany do wykonania badania po zakończeniu usprawiedliwionych nieobecności w pracy, w pierwszym dniu roboczym. Dopiero gdyby po powrocie do pracy nauczyciel dwukrotnie bez uzasadnienia nie wykonał badania kontrolnego, będzie mógł zostać zwolniony w trybie art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 5 i ust. 4 pkt 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela.

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM
Lidia Marciniak (redaktor)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł