Co może być zawarte w umotywowanych zastrzeżeniach KO w stosunku do kandydata na dyrektora (art. 36a ust. 3)?

Przepisy art. 36a ust. 3 w związku z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty dają kuratorowi oświaty możliwość wniesienia umotywowanego zastrzeżenia. Wniesienie zastrzeżenia umotywowanego może skutkować odmową powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
Sam zapis ustawowy sugeruje, że skutki umotywowanego zastrzeżenia sprowadzają się praktycznie do ponownego uruchomienia procedury konkursowej. Dlatego też, umotywowanie zastrzeżenia powinno być sformułowane w sposób konkretny, jednoznaczny i w oparciu o posiadane dowody. Powinno być również zbieżne ze stanowiskiem przedstawicieli kuratora oświaty zasiadających w komisji konkursowej, których głównym zadaniem było czuwania nad przestrzeganiem prawa w postępowaniu konkursowym.
Zastrzeżenia powinny być "umotywowane", tj. uzasadnione - w rozumieniu prawa. Zatem obowiązkiem organu (kuratora oświaty) jest w sposób wyczerpujący i zrozumiały wskazać,
z jakich powodów zgłasza on zastrzeżenia do kandydata. Ustawa nie wskazuje, na jakich okolicznościach można oprzeć zastrzeżenia, wydaje się jednak, ze powinny one być:
  • obiektywne, a nie arbitralne (stwierdzenie faktów a nie rozstrzygnięcia);
  • dotyczyć przede wszystkim zarzutów związanych z niespełnianiem wymagań formalnych (wynikających przede wszystkim z przepisów art. 36 i 36a ustawy);
  • przygotowane podobnie jak każda decyzja administracyjna - zawierające ocenę faktów w kontekście przepisów prawa (np. kandydat nie posiada stopnia nauczyciela mianowanego - sprzeczne z przepisem art. 36 ust. 1 ustawy, w trakcie postępowania konkursowego przegłosowano kandydaturę osoby nie posiadającej kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela danego typu szkoły);
  • sformułowane na piśmie.
Zgłoszenie na piśmie nie ma formy decyzji administracyjnej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, a organowi prowadzącemu nie przysługuje w związku z tym żaden środek odwoławczy. Jednakże zignorowanie zastrzeżeń i powierzenie stanowiska mimo ich zgłoszenia ma ten skutek, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest upoważniony do wydania decyzji nakazującej usunięcie uchybień polegających na naruszeniu ustawy (Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2000 r., I SA 1572/00, Lex nr 55287).

  • przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. 0 systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  • przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855);
  • przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).