Jaka obowiązuje skala ocen oceniania nauczycieli za hospitacje i jaka jest podstawa prawna mówiąca o tym?


Nie ma podstawy prawnej do wprowadzenia jakiejkolwiek skali ocen hospitowanej lekcji (zajęć).


Dyrektor szkoły (lub inna osoba upoważniona do hospitowania zajęć) dokonuje omówienia - porównania efektów działań pedagogicznych nauczyciela. Oceniane są efekty pracy nauczyciela z uwzględnieniem rzeczywistych warunków i możliwości. Jeśli podczas omówienia wyników hospitacji porównane zostaną założenia lekcji (zajęć) z osiągniętymi efektami i dokonana jakakolwiek ocena wyników hospitacji, to ma ona charakter opisowy. Jej celem jest ustalenie - przede wszystkim w drodze negocjacji - dalszych działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności pracy nauczyciela w obszarze (zakresie), który w szczególności był przedmiotem obserwacji.

Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego:

  • hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami;
  • celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły lub placówki;
  • omówienie hospitacji powinno odbyć się w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703).