Jaką podstawą prawną mamy kierować się, organizując w czasie przerwy świątecznej zajęcia dla uczniów?
Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi dyrektor organizując zajęcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych, (a do takich należy przerwa świąteczna) ma obowiązek zgłosić tego rodzaju wypoczynek 21 dni wcześniej do kuratorium oświaty.
Czy zajęcia w okresie przerwy świątecznej należy potraktować w taki sam sposób?
Jesteśmy szkołą, która już wcześniej znając sytuacje rodzinne swoich uczniów, organizowała zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji, ale zawsze zgłaszaliśmy wypoczynek. Nie uchylamy się oczywiście od obecności nauczycieli w czasie przerwy świątecznej w szkołach, ale był to czas kiedy w naszej szkole przeprowadzana była inwentaryzacja, odbywały się szkolenia i prace wewnętrzne wynikające bezpośrednio z planu pracy szkoły.

 
Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) – dalej r.o.r.s., szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych jedynie w przypadku zarządzenia przez dyrektora dodatkowych dni wolnych (w 2015 r. - 2 i 5 stycznia - dop. red.). Rozporządzenie milczy na temat obowiązku organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, w okresach przerw świątecznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 r.o.r.s.
W związku z tym jako obligacji normatywnej nie należy traktować kwestii zorganizowania przez szkołę innych zajęć, takich np. jak wskazane w treści art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., tym bardziej, że ustawa wyraźnie stwierdza, że są to zajęcia organizowane fakultatywnie (sformułowanie: „mogą być”).

Nauczyciele o obowiązku prowadzenia zajęć w czasie przerwy świątecznej: nie jesteśmy niańkami>>

Jeżeli więc – mimo braku obowiązku normatywnego – dyrektor szkoły zorganizuje w okresie przerwy świątecznej zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, to nie należy ich traktować jak wypoczynku, o którym mowa w art. 92a ust. 1 u.s.o. Są to zwykłe zajęcia opiekuńcze realizowane przez szkołę w ramach zajęć statutowych. Tym samym nie podlegają one obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Nauczyciel, któremu nie przydzielono zajęć, w czasie przerwy świątecznej może pracować w domu>>

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>