Istotną zmianę wprowadza art. 35 ust. 2 projektu Prawa oświatowego, ograniczający obowiązek szkolny do ukończenia szkoły podstawowej, a zatem przez jeden rok krócej niż ma to miejsce zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który przewiduje obowiązek szkolny obejmujący również naukę w zakresie szkoły gimnazjalnej.
Nauka w szkole podstawowej, zgodnie z art. 19 ust. 1 projektu Prawa oświatowego, będzie kończyć się egzaminem ósmoklasisty, którego wyniki stanowić będą kryterium naboru do szkół ponadpodstawowych (art. 134 ust. 2, art. 137 ust. 6, art. 140 ust. 2 projektu ustawy).

Pierwszy taki egzamin zostanie przeprowadzony, zgodnie z brzmieniem art. 297 projektu Przepisów wprowadzających w roku szkolnym 2018/2019, natomiast w myśl art. 15 pkt 75 lit. b projektu Przepisów wprowadzających, zmieniających art. 44zu ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty będzie składać się z części testowej oraz opisowej, obejmując następujące przedmioty: język polski, matematykę, historię oraz nowożytny język obcy.
Zgodnie z postanowieniem art. 225 ust. 1 projektu Przepisów wprowadzających szkoły branżowe mają rozpocząć swoje funkcjonowanie z dniem 1 września 2017 r., natomiast zgodnie z art. 172 ust. 11 projektu Przepisów wprowadzających, od dnia 1 września 2019 r. nauka w liceach ogólnokształcących będzie trwała 4 lata, natomiast w technikach lat 5. Więcej>>

 

Gimnazja znikną 1 września 2019 r.>>