Od 1 września 2018 r. obowiązuje dodawany do Karty Nauczyciela art. 10a, który zobowiązuje szkoły i przedszkola do zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę. O taką zmianę od dawna zabiegały związki zawodowe nauczycieli, które zwracały uwagę, że niesamorządowe placówki zbyt często zatrudniają pedagogów na tzw. umowy śmieciowe, obcinając koszty działalności.
 

Od września rewolucja w ocenianiu i awansie nauczycieli>>
 

Obowiązek zatrudniania nauczyciela na umowę o pracę 

Jak wyjaśnia resort edukacji, zmiana ma przyczynić się do poprawy jakości  nauczania - zwłaszcza w placówkach niepublicznych. 

Resort edukacji podkreśla, że dotychczas często z nauczycielami  podpisywano umowy cywilnoprawne, a ich istota z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych.

 

O zapewnienie możliwości korzystania z takich uprawnień nauczyciele niesamorządowych przedszkoli i szkół wielokrotnie postulowali do Ministra Edukacji Narodowej. Charakter pracy nauczyciela przesądza bowiem, że zatrudnienie nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę. 

 

Przepis art. 10a Karty Nauczyciela ma zastosowanie wyłącznie do zatrudniania nauczycieli. Nie dotyczy on natomiast innych stanowisk pracy. Przepis ten nie znajdzie zatem zastosowania:

  • do zatrudniania osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola lub szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe),
  • w przypadkach, w których obowiązujące przepisy nie wymagają zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje, dotyczy to np. stanowiska fizjoterapeuty czy też pomocy nauczyciela w przedszkolu, na których to stanowiskach nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne.


Problem z egzekwowaniem przepisu

Ministerstwo zapewnia, że będzie monitorowało i analizowało funkcjonowanie w praktyce przepisu art. 10a Karty Nauczyciela, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojawiające się ewentualne problemy. A takie mogą się pojawić. Zwracał na to uwagę m.in. dr hab. Mateusz Pilich, autor komentarza do prawa oświatowego. Zwracał uwagę, że ustawodawca nie precyzuje, jak będzie egzekwował nowe rozwiązania.

- Najbliższy kontakt ze szkołą mają organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Tyle że trudno powiedzieć, czy będzie mógł zalecić, żeby taką podstawę zatrudnienia przyjęto w konkretnym przypadku, bo po prostu nie ma takich kompetencji - tłumaczył dr Mateusz Pilich - W zasadzie oprócz przestrzegania wymaganych kwalifikacji, prawnopracownicze uregulowania KN nie są przedmiotem badania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - dodał.

 

Zakaz zatrudniania nauczycieli na "śmieciówkach" ochroną pozorną?>>
 

Nauczyciel specjalista też na etat

Od września z przepisów będzie wynikał obowiązek  zatrudniania nauczycieli w na podstawie umowy o pracę. Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia, a więc także do zatrudniania nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, czy też nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.

 

To nie jest jedyna zmiana, która czeka nauczycieli specjalistów od 1 września 2018 r., nowe przepisy Karty Nauczyciela określają ich pensum - 22 godziny tygodniowo. Wejdzie w życie również rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych>>