Burmistrz unieważnił postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. W uzasadnieniu argumentował, że kandydat nie spełnił wszystkich wymagań formalnych, m.in. zamiast oświadczenia o dopełnieniu obowiązku lustracyjnego zamieścił w ofercie "informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego". Za nieprawidłowości powodujące unieważnienie konkursu burmistrz uznał także brak poświadczenia zgodności z oryginałem kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz uzasadnienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
Kandydat odwołał się od tej decyzji i ostatecznie sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że racja leży po stronie kandydata.

Wójt straci pracę za niepowierzenie stanowiska dyrektora szkoły zwycięzcy konkursu>>

"W toku postępowania konkursowego mogą zaistnieć również tego rodzaju uchybienia, które są nieistotne i jako takie mogą podlegać ewentualnemu uzupełnieniu." - podkreślił NSA w wyroku. - "Do takich właśnie nieistotnych uchybień należy zaliczyć brak podpisu kandydata na kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, czy uzasadnienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego, w sytuacji kiedy z okoliczności sprawy wynika, że dokumenty takie niewątpliwie pochodzą od danego kandydata. Tego rodzaju brak może co najwyżej podlegać uzupełnieniu poprzez wezwanie kandydata do złożenia podpisu poświadczającego zgodność kserokopii z oryginałem." - tłumaczył w uzasadnieniu.

Na podstawie: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2014 r., I OSK 910/14

O roli dyrektora na XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>