W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1305). Reguluje wszystkie kwestie związane ze szkoleniem i powoływaniem egzaminatorów. Tekst jednolity nie wprowadza zmian merytorycznych do rozporządzenia.

Nowelizacje prawa oświatowego bez tajemnic - zapraszamy na szkolenia>>