Normy regulujące sposób opracowywania aktów prawnych zostały opisane w Zasadach techniki prawodawczej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Normy te określają, w jaki sposób konstruować przepisy prawa, jakich reguł przestrzegać, a czego unikać. Ogólnie rzecz ujmując, stanowią dyrektywę wyznaczającą kanony legislacji, które powinny być zachowywane podczas procesu stanowienia prawa.

Kurator może uchylić zapisy statutu>>

W wyroku z 13.12.2012 r. (II GSK 1886/11) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Zasady techniki prawodawczej są zbiorem dyrektyw skierowanych do prawodawcy (a właściwie do legislatorów) wskazujących, jak poprawnie wyrażać normy prawne w przepisach prawnych i jak je grupować w aktach normatywnych. Natomiast nie służą one ocenie ważności obowiązującego prawa.

 

Dla opracowania statutu szkoły najważniejszy jest § 141 przywołanych Zasad, zgodnie z którym do projektów uchwał i zarządzeń stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1–7 i w dziale II, o ile zasady zawarte w dziale VI nie stanowią inaczej.

Częstym błędem popełnianym przy opracowywaniu statutu jest powtarzanie przepisów zamieszczonych w ustawach i innych aktach prawnych. Niejednokrotnie zwracały na ten aspekt szczególną uwagę organy nadzoru. Pamiętajmy, że dokonywanie powtórzeń stanowi uchybienie zasadom techniki legislacyjnej [wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28.04.2016 r. (II SA/Go 234/16)].

Jeszcze poważniejszym uchybieniem niż samo powtórzenie przepisu jest zmodyfikowanie jego treści. Zachowanie takie stanowi istotne naruszenie prawa. Jest to o tyle niebezpieczne, że może doprowadzić do zmiany intencji prawodawcy.

Dostosuj statut do nowych przepisów - bezpłatne szkolenie do pobrania>>

 

Dyrektor Szkoły 11/2017Dyrektor Szkoły 11/2017>>