Przepisami nowego rozporządzenia objęci są nie tylko cudzoziemcy, ale także obywatele polscy, którzy uczyli się za granicą. Uregulowano kwestie niwelowania różnic programowych oraz organizacji dodatkowych lekcji języka polskiego i historii.
Przyjęto, że szkoła właściwa dla danego obwodu,  z urzędu przyjmie do pierwszej klasy cudzoziemca, który zamieszkuje na podlegającym jej terenie. Przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej zależeć będzie natomiast od liczby wolnych miejsc oraz przedstawienia wymaganych dokumentów - w tym w przypadku szkół zawodowych - także zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że stan zdrowia ucznia pozwala na podjęcie nauki.
Rozporządzenie reguluje także procedurę odwoławczą w razie odmowy przyjęcia do placówki - odwołanie składane będzie do komisji odwoławczej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 31).

Obwodowa szkoła przyjmie cudzoziemca>>