Dłuższa ścieżka awansu zawodowego
Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oprócz zmian dotyczących rozliczania dotacji i subwencji oświatowej zakłada zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym m.in. dotyczące ścieżki awansu zawodowego pedagogów.

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny - drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog. Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok - do roku i dziewięciu miesięcy.
Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Sprawdź: awans zawodowy nauczycieli na nowych zasadach>>

Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych
Wprowadzony zostanie też nowy dodatek – za wyróżniającą pracę, nazwany przez media "500 plus dla nauczycieli". Przysługiwał on będzie nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ten miałby wynosić 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele mogliby go otrzymać po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał on dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie wzrastała.

Zmienić się ma natomiast sam sposób wypłacania nauczycielom pensji, otrzymywać je będą "z dołu" zamiast "z góry" jak obecnie. Może to spowodować pewne problemy w okresie przejściowym.

Nauczyciele później dostaną pensje?>>

Pensum specjalistów określone w ustawie
W projekcie określony został również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego. Będą to 22 godziny tygodniowo.

O zmianę od dawna apelowały środowiska oświatowe, ponieważ samorządy dowolnie określały wymiar godzin zatrudnianych przez siebie specjalistów.
Ujednolicone zostanie również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Trudniej o urlop dla poratowania zdrowia
Po nowelizacji z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Obecnie obowiązujący przepis jest mniej precyzyjny - nie dookreśla, że nauczyciel musi pracować nieprzerwanie. Do uzyskania urlopu potrzebne będzie orzeczenie lekarza medycyny pracy.

Sprawdź, co dalej z urlopem dla poratowania zdrowia>>