Staż na nowych zasadach
Zmiany wprowadzone zostaną przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, której projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. W uzasadnieniu MEN podkreśla, że takie zmiany zasugerowano w opinii Najwyższej Izby Kontroli, która zwróciła uwagę na słabe przygotowania niektórych pedagogów do zawodu - zwłaszcza w przypadku nauczycieli kontraktowych.
„Dziewięciomiesięczny okres stażu o charakterze wprowadzającym do wykonywania zawodu nauczyciela jest zbyt krótki, aby ukształtować odpowiednie postawy oraz ugruntować kompetencje dydaktyczno-metodyczne służące sprawnemu i efektywnemu wykonywaniu tego zawodu (…). Ponadto w tak krótkim, bo zaledwie dziewięciomiesięcznym okresie stażu, trudno mówić o „dorobku zawodowym” (osiągnięciach) osoby, która dopiero zbiera pierwsze doświadczenia jako nauczyciel i rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania szkoły i środowiska, w którym funkcjonuje." - podkreślała NIK.

Dłuższe okresy stażu
Ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia lub przedłużenia.
Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok - do roku i dziewięciu miesięcy.
Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dobry nauczyciel z krótszym stażem
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się  wyróżniającą oceną pracy  będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Zmienią się też zasady oceny dorobku zawodowego za okres stażu - rozszerzeniu ulegnie  skala oceny pracy z obecnej trzystopniowej na pięciostopniową: ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą, niezadowalającą i negatywną.

Będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów