Opublikowane wczoraj zmiany ustawy o systemie oświaty objęły m.in. dodanie nowych przepisów o organizowaniu dla dzieci i młodzieży wypoczynku w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań itp.
Nowa regulacja objęła również przepisy o charakterze wykroczeniowym. Dodany art. 96a u.s.o. stanowi, że organizator, który nie zgłosi faktu organizowania wyżej opisanego wypoczynku do bazy wypoczynku prowadzonej przez ministra edukacji narodowej, podlega karze grzywny. Taka sama kara grozi za niepoinformowanie kuratora oświaty o terminie wypoczynku, jego lokalizacji, danych osobowych kadry opiekującej się uczestnikami wyjazdu, a także o wymienionych w ustawie potwierdzeniach kwalifikacji kadry.

Nowe zasady wypoczynku podpisane przez Prezydenta>>

Do orzekania w ww. sprawach będzie się stosować kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Zmieni się także ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym poprzez dodanie art. 24 ust. 1a, w którym zwalnia się od opłat: wolontariuszy, kandydatów na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku za wydanie informacji z KRK w celu ich przedstawienia organizatorowi wypoczynku.
Zmiany opublikowane w Dz. U. poz. 1629 wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r.

Małgorzata Sowa-Grajewska

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>