W jakim terminie zespół szkół powinien przekazać odpowiednie dane do bazy danych SIO w 2013 r.?

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) – dalej u.s.i.o., w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2014 r. funkcjonuje system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.) – stare SIO, zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106-118 u.s.i.o.
Dane w bazach danych oświatowych w ramach tego systemu są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 31 marca i 30 września 2013 r., o czym stanowi art. 112 ust. 1 u.s.i.o. W 2013 r., (a zatem aktualizacja według stanu na dzień 31 marca i 30 września 2013 r.) nie należy aktualizować i przekazywać danych, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1-3 u.s.i.o ., a zatem danych o:
1) powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej;
2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej;
3) wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej. Zgodnie z art. 112 ust. 3 u.s.i.o . dane o spełnianiu obowiązku nauki należy aktualizować i przekazać według stanu na dzień 31 marca 2013 r. Są to dane, o których mowa w art. 107 ust. 6 u.s.i.o . Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3 u.s.i.o ., tj. o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli, należy aktualizować i przekazać według stanu na 30 września 2013 r. Ponadto dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a-g, i, k , l i pkt 2 u.s.i.o., są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września 2013 r. (art. 113 ust. 1 u.s.i.o.).
Natomiast do systemu informacji oświatowej funkcjonującego na podstawie u.s.i.o. – "nowego SIO" dane należy wprowadzić do dnia 9 kwietnia 2013 r., według stanu na dzień 31 marca 2013 r. Stanowi o tym art. 124 ust. 1 i 2 u.s.i.o. Od tej daty należy na bieżąco aktualizować i przekazywać dane do nowego SIO.

Zapraszamy na szkolenie "Jak prawidłowo wdrożyć nowy system informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych?", które odbędzie się 2 kwietnia 2013 r. w Warszawie>>

Polecamy: Za nieprzekazanie danych do SIO grozi grzywna