Nauczyciel nie będzie pracował na zlecenie
Na problem wielokrotnie zwracano uwagę w uwagach dotyczących przekazywania przez samorządy szkół innym podmiotom. Podkreślano m.in., że procedura ta jest nadużywana w celu omijania Karty Nauczyciela i obniżenia kosztów zatrudniania pedagogów. Często organy prowadzące szkołę podpisywały z nauczycielami tzw. umowy śmieciowe - zlecenia lub o dzieło. 
Resort edukacji chce zapobiegać takim praktykom - nowe regulacje wprowadzić ma ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, której projekt przekazano do konsultacji społecznych.

Nowy przepis w Karcie Nauczyciela
Ustawa doda nowy przepis do Karty Nauczyciela - art. 10a. 
Stanowić będzie wprost, że: "w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy". 
A zatem obowiązek zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę dotyczyć będzie także budzących największe kontrowersje placówek przekazanych przez samorządy osobom fizycznym lub stowarzyszeniem.

Godziny ponadwymiarowe nie dla dyrektora>>