Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. poz. 759) weszło w życie 2 czerwca 2015 r.

Księgozbiór szkolnej biblioteki mało atrakcyjny dla młodego czytelnika>>

Wysokość dofinansowania uzależniona jest o liczby uczniów - szkoły mogą otrzymać: 1000 zł (placówki do 70 uczniów), 1300 zł (placówki, w których uczy się od 71-170). Największe szkoły, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, mogą otrzymać do 2170 zł.
Do dnia 24 czerwca 2015 r. dyrektor szkoły – z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego – musi złożyć do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wnioski zweryfikują specjalnie  powołane w tym celu komisje, w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Prawie 14 proc. piętnastolatków w ogóle nie czyta książek>>