Dyrektor szkoły powierzył nauczycielowi na piśmie obowiązki z zakresu kontroli rozliczania godzin ponadwymiarowych na podstawie przedłożonej przez innych nauczycieli ewidencji i nie dokonywał kontroli, ponieważ na żadnym z dokumentów nie było jego podpisu iż sprawdził wyliczenia.
Jakie z tego tytułu może ponieść konsekwencje?
 

Odpowiedź
Nauczyciel nie może zostać zobowiązany do kontrolowania rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tak ustalonego czasu pracy oraz wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze pensum;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Do żadnej z ww. obowiązków nie zalicza się kontrola rozliczania godzin ponadwymiarowych innych nauczycieli oraz własnych. Zadania w tym zakresie wykonuje dyrektor, jako przełożony służbowy nauczycieli (art. 7 ust. 1 KN). Jednocześnie dyrektor nie jest uprawniony do nakładania na nauczyciela zadań w sposób sprzeczny z art. 42 ust. 2 KN. W związku z tym nie jest upoważniony do wyciągania konsekwencji z niewykonania zadania, którego nauczyciel nie ma obowiązku wykonać.