Na mocy art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. organ prowadzący wyznaczył nauczyciela do zastępowania dyrektora zespołu placówek oświatowych podczas nieobecności dyrektora spowodowanej chorobą od dnia 1 lutego 2016 r. do chwili obecnej (w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora). Nie obniżono nauczycielowi wymiaru zajęć dydaktycznych, nie przyznano dodatku funkcyjnego ani też nie zwiększono dodatku motywacyjnego. Czy jest to zgodne z prawem?
Jak powinna wyglądać procedura wyznaczenia do zastępowania przez nauczyciela dyrektora placówki - czy również na mocy art. 39 ust. 7 u.s.o. i czy będą nauczycielowi przysługiwać: obniżony czas pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwiększony dodatek motywacyjny oraz dodatek funkcyjny.
Kto ma przeprowadzić tę procedurę?
Chodzi o przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.
Czy to wyznaczenie nauczyciela powinno być poprzedzone opinią rady pedagogicznej, rady rodziców i uzgodnione z kuratorem oświaty?


Odpowiedź

Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Nauczycielowi zastępującemu nie przysługuje natomiast obniżenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.
Zgodnie z art. 39 ust. 7 u.s.o. w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez wójta. Przepisy nie określają procedury wyznaczania przez organ prowadzący nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły. Zgodnie z leksykalnym znaczeniem terminu słowa "wyznaczyć", określonym np. w słowniku języka polskiego PWN (sjp.pwn.pl) oznacza to "wskazać osobę, której zostanie powierzona jakaś funkcja, jakieś stanowisko, zadanie".
Wskazanie nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności odbywa się zarządzeniem organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (wójt) i może dotyczyć czasu kadencji dyrektora lub w każdym przypadku, gdy nie ma osoby, która by kierowała szkoła zastępując dyrektora. Ustawodawca nie wskazał terminu, na jaki wyznacza się nauczyciela zastępującego dyrektora.
Wyznaczenie nauczyciela do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecność nie oznacza, że powierzono wyznaczonemu nauczycielowi obowiązki dyrektora szkoły, mimo że nauczyciel wykonuje obowiązki dyrektora podczas jego czasowej nieobecności związanej z okresowym zwolnieniem od pracy.
Co prawda zgodnie z zapisem § 5 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz nauczyciele sprawujący funkcję wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu. Nie można przyznać dodatku funkcyjnego nauczycielom zajmującym inne stanowiska lub sprawującym inne funkcje niż wymienione w rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. (co potwierdził WSA w wyroku z dnia 13 sierpnia 2008 r., IV SA/Wr 197/08). Jednak wykonywanie obowiązków w zastępstwie dyrektora oznacza niewątpliwie nałożenie nowych obowiązków i poszerzenie dotychczasowego zakresu czynności danego nauczyciela a zatem będzie przysługiwał mu dodatek należny dla dyrektora danej szkoły (NSA w wyroku z dnia 5 czerwca 2007 r., OSK 420/07). Wysokość dodatku funkcyjnego oraz szczególne warunki jego przyznawania określa rada gminy w regulaminie wynagradzania nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 

Dodatek motywacyjny nie może przekraczać połowy wynagrodzenia>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów