Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego są:
- udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
- osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
- skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych przez kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
- skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
- aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
-  inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
-  opieka nad samorządem uczniowskim bądź innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
- inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
- adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
- skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
- realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
Przyznany dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia i staje się istotnym elementem umowy o pracę. Powinien być przyznawany na określony czas, po upływie którego podejmowana jest decyzja, czy nauczyciel ponownie na niego „zapracował”.
Zasady ustalania dodatku motywacyjnego określa organ prowadzący, nie pozostawia tej kwestii uznaniu dyrektora. Regulamin powinien precyzyjnie określać kryteria wpływające na jego wysokość, wprowadzając np. wartość punktową dla każdego kryterium i przewidując określoną kwotę za konkretną liczbę punktów.
Pamiętajmy też, że nie wolno w regulaminie zapisać możliwości jednostronnego pozbawienia, zmniejszenia bądź zawieszenia dodatku motywacyjnego, bo jest to sprzeczne z kodeksem pracy. Nauczycielowi można oczywiście nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, ale nie można go odebrać w czasie, na który został przyznany. Odebranie prawa do dodatku motywacyjnego może nastąpić w sytuacjach określonych prawem, np. w przypadku zawieszenia nauczyciela w obowiązkach, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia czy w momencie, gdy nie przysługuje mu wynagrodzenie (urlop bezpłatny).
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł