Nauczyciel uległ wypadkowi na terenie szkoły, w której uzupełnia etat. Dyrektor szkoły, w której miał miejsce wypadek zabezpieczył nagranie z monitoringu, wezwał pogotowie, poinformował macierzystego pracodawcę (Przypadkowe "zderzenie" ucznia z nauczycielem podczas przerwy, nie było potrzeby hospitalizacji nauczyciela, zakończyło się tylko na obserwacji). Pracownik BHP macierzystej jednostki (miejsca zatrudnienia nauczyciela) w obecności dyrektora obejrzał nagranie z monitoringu. Jednak zażądał przekazania nagrania zdarzenia. Czy może żądać wydania nagrania?

 

O wydane nagrania może wnioskować nauczyciel. Na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1) – dalej RODO, administrator (szkoła, w której powstało nagranie z monitoringu) dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Pierwsza kopia za darmo

Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. Oznacza to, że szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi nieodpłatnie jednej kopii nagrania monitoringu z jego udziałem, jeśli nauczyciel będzie się o to ubiegał. Wówczas na wydawanym nagraniu należałoby zanonimizować dane pozostałych osób w taki sposób, aby niemożliwe było rozpoznanie ich wizerunku – art. 5 ust. 1 lit. a i c RODO.

 

Pracownik BHP tylko z upoważnieniem

Pracodawcą nauczyciela pozostaje szkoła zatrudniająca nauczyciela, w której nauczyciel został zobowiązany do realizacji części pensum w innej szkole.  Szkołę zatrudniającą nauczyciela reprezentuje dyrektor, zaś pracownik BHP tylko w sytuacji, gdy został upoważniony przez dyrektora – art. 7 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 31 pkt 1 k.p. W związku z tym dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego pracownik BHP, który wykaże posiadanie umocowania) może zwrócić się o udostępnienie nagrania zdarzenia z udziałem nauczyciela.

W listopadzie ruszą kontrole monitoringu w szkołach>>