Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i  szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji zlikwidowano gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (obecnie mamy szkoły ponadpodstawowe), co wymaga skorygowania programu.

 

Prawie dwie trzecie Polaków nie czyta książek>>

 

Wsparcie dla szkół publicznych i niepublicznych

Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły takie jak: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne. Uzupełniono katalog ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, które będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z programu. Chodzi o ministrów do spraw: gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. Zmiana ta umożliwi objęcie programem jak największej liczby szkół – bez względu na rodzaj organu prowadzącego.

 

Szkoły, w których odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży mogą korzystać ze wsparcia finansowego na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Z tych środków kupowane są lektury i nowości wydawnicze (książki do poczytania), natomiast nie są nabywane podręczniki szkolne. Jak ocenia rząd - efektem wprowadzonych zmian będzie uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów w 2020 r.