Czy nauczycielowi, z którym rozwiązano z dniem 31 sierpnia stosunek pracy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, (bez uprawnień emerytalnych) należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeśli nabyłby do niej prawo po upływie mniej niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy?

Nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona, (gdy do jej nabycia brakuje w dniu rozwiązania stosunku pracy mniej niż 12 miesięcy) jeśli rozwiązanie stosunku pracy pozostaje w związku z przejściem na emeryturę. Każdy przypadek w tym względzie należy rozpatrywać indywidualnie.

 
Uzasadnienie
 Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jednak przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) - dalej r.o.p.n.j., przewidują wyjątek od tej zasady. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§ 4 r.o.p.n.). Nagrodę jubileuszową można zatem wypłacić wcześniej tylko w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli stosunek pracy nauczyciela zostanie rozwiązany z innej przyczyny lub wygaśnie, to nie wypłaca się nauczycielowi tej nagrody z dniem ustania stosunku pracy, pomimo tego, iż do nabycia do niej prawa brakuje nauczycielowi mniej niż 12 miesięcy. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie pod kątem związku pomiędzy przejściem na emeryturę lub rentę, a rozwiązaniem stosunku pracy, bowiem nie jest możliwe jednoznaczne określenie wszystkich takich przypadków. Karta Nauczyciela umożliwia przejście na emeryturę nauczycielom, którzy spełnili wszystkie warunki, również po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 20 KN (art. 88 ust. 1a KN). Można w tym względzie kierować się również linią orzeczniczą Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r. (wyrok SN z dnia 4 lipca 2001 r. I PKN 565/00, OSNP 2003, nr 10, poz. 251) nauczyciel przechodzący na emeryturę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych uprawiony jest do dwóch odpraw emerytalnej i z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Wprawdzie wyrok dotyczy prawa do odpraw, ale uznanie prawa nauczyciela do dwóch odpraw oznacza, iż przejście na emeryturę może zostać poprzedzone rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 KN.