W stanie prawnym obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3[1] opieka nad dziećmi w tym wieku odbywała się poprzez żłobki, prowadzące działalność w formie publicznych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej[2], opiekunki lub w innej formie stanowiącej wykonywanie działalności gospodarczej. 

Ustawa w sposób całościowy reguluje kwestie dotyczące organizacji i finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami opieka może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. W ramach sprawowanej opieki ustawodawca przewidział realizację trzech funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. W określonych ustawą formach opieka jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, a w sytuacji gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – 4. rok życia.