Dzięki podjętej inicjatywie powstał żłobek integracyjny "Nasz Domek", którego założycielem jest Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna. Otrzymała ona dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu w ramach Priorytetu I.
"Głównym celem projektu jest wsparcie grupy kobiet i mężczyzn - osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Jest on adresowany do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkujących głównie w dzielnicy Białołęka i gmin sąsiednich. Przez dwa lata realizacji projektu pobyt dzieci w żłobku będzie bezpłatny".
Projekt ma dodatkowo promować model żłobka rodzinnego, poprzez angażowanie jako wolontariuszy rodziców i seniorów do współuczestnictwa z fachowcami w opiece i wychowaniu dzieci do lat 3.
W inicjatywę zaangażowała się także: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" oraz Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie".