Czy istnieje możliwość zakwestionowania uzyskania stopnia awansu zawodowego uzyskanego przez nauczyciela (dyplomowanie)?
Awans odbył się w 2003 r. Nauczyciel miał możliwość wywierania presji na dyrektora szkoły w celu uzyskania pozytywnych stanowisk odnoszących się do wymogów procedur awansu.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest decyzją administracyjną. Dlatego postępowanie w sprawie awansu zawodowego nauczyciela zakończone wydaniem decyzji o nadaniu stopnia awansu, podlega procedurze wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który nie spełnia warunków dotyczących nadania stopnia, o których mowa w przepisach art. 9b ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, może być uznane za rażące naruszenie prawa, które w myśl art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji.

Z zasady pogłębiania zaufania obywateli do państwa wynika przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej. Tylko bowiem postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają ich żądań. W celu realizacji tej zasady konieczne jest ścisłe przestrzeganie prawa zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Organ administracji państwowej nie może bowiem wydawać decyzji niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w dacie wydania decyzji.

Wynikająca z art. 32 ust. 1 Konstytucji zasada równości wobec prawa oraz prawo do równego traktowania przez władze publiczne wyraża się w sferze prawa administracyjnego m.in. tym, że obywatele, których prawna i faktyczna sytuacja wobec organów administracji jest zbliżona, mają prawo na gruncie tych samych przepisów oczekiwać, iż zostaną wobec nich podjęte decyzje o podobnej, jeśli nie dosłownej treści. Różne traktowanie obywateli o zbliżonej sytuacji prawnej i faktycznej narusza wyrażoną w art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz konstytucyjną zasadę równości i państwa prawnego. Nauczyciel może zatem uzyskać kolejne stopnie awansu zawodowego tylko na podstawie powszechnie obowiązujących nauczycieli przepisów.

Oczywiście sprawa ewentualnych nieprawidłowości przy nadaniu stopnia awansu musi być wnikliwie zbadana. Wymaga to wszczęcia postępowania administracyjnego oraz umożliwienia udziału w tym postępowaniu nauczycielowi, który zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ma prawo przed wydaniem decyzji zapoznać się z materiałami zebranymi w sprawie.