Zmiany od dawna postulowali nauczyciele zatrudnieni w placówkach artystycznych, sugerując zwłaszcza zawężenie zakresu informacji wpisywanych do dzienników lekcyjnych. Obowiązujące przepisy wymagają bowiem, by w dziennikach powielane były dane z księgi uczniów.
W rozporządzeniu, którego projekt przekazano do konsultacji społecznych, odstępuje sie od konieczności wpisywania do dziennika lekcyjnego adresu zamieszkania ucznia i imion jego rodziców. Nowością będzie też wprowadzenie możliwości uszeregowania nazwisk uczniów w innej kolejności niż alfabetyczna.
Zmieni się także sposób prowadzenia protokołów zebrań rady pedagogicznej - wprowadzony zostanie wymóg numeracji stron i parafowania każdej strony protokołu przez dyrektora, protokolanta oraz innego nauczyciela wskazanego przez radę pedagogiczną, jak również utrzymywanie protokołów w postaci zwartej poprzez zszycie kart i opieczętowanie miejsc zszycia, jeżeli wymaga tego sposób prowadzenia protokołu.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł