Poszukiwani są nauczyciele poloniści, edukacji wczesnoszkolnej i historii. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres ośrodka.

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, edukacji wczesnoszkolnej, historii). Muszą też znać rosyjski lub język obowiązujący w kraju, do którego mają wyjechać.

"Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego." - podkreśla MEN w ogłoszeniu.

Kandydaturę można zgłaszać do 26 stycznia 2018 r. - oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Więcej>>Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>