Resort edukacji zapewnia, że "każdy uczeń, który za granicą chce korzystać z nauczania języka polskiego, poznać kulturę, tradycje, historię Polski, ma taką możliwość".

Ministerstwo wyjaśnia, że dzieci mogą wybrać jedną z kilku możliwości spełniania obowiązku nauki. Mogą one uczęszczać do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, uczestniczyć w kształceniu na odległość prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą (ORPEG) oraz uczęszczać do szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP. Dzieci mogą także uczęszczać do szkoły działającej w systemie oświaty kraju, w którym mieszkają.

Resort wyjaśnia, że jeśli w takiej placówce nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia z języka polskiego, dzieci za pośrednictwem ORPEG mogą mieć uzupełniający plan nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce. Kształcenie takie jest dla rodziców ucznia nieodpłatne, koszty ponosi budżet państwa polskiego.

"Uczestnicząc w kształceniu na odległość prowadzonym przez szkołę podstawową, gimnazjum i liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w ORPEG, dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą mogą spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w przypadku braku możliwości spełniania ich w kraju zamieszkania. Dzieci mogą także realizować uzupełniający plan nauczania w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce, w przypadku spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w kraju zamieszkania" - informuje MEN.

Ministerstwo wyjaśnia, że kształcenie na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu, jednocześnie nauczyciele szkół ORPEG prowadzą lekcje on-line (jedna w tygodniu z danego przedmiotu) oraz spotkania kół zainteresowań. Dzięki platformie multimedialnej, uczniowie i rodzice mają dostęp do materiałów edukacyjnych, a także bezpośredni i stały kontakt z nauczycielami.

Uczniowie czasowo przebywający za granicą (np. podróżujący), którzy nie mogą chodzić do szkół lokalnego systemu edukacji mogą realizować obowiązek szkolny poprzez szkołę ORPEG (on-line). Uczniowie realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Korzystając z tej formy kształcenia, mają obowiązek opracowywać w ustalonych terminach pisemne prace kontrolne i raz w roku przystępować do pisemnych i ustnych egzaminów, które odbywają się w siedzibie ORPEG w Warszawie.

Uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące w kształceniu na odległość, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w liceum w ORPEG.

W piątek w Warszawie członkowie "Grupy roboczej edukacji domowej ds. kontaktów z MEN" zorganizowali konferencję, na której przekonywali, że w efekcie przepisów reformujących ustrój szkolny w Polsce, dzieci mieszkające poza granicami kraju nie będą mogły rozpocząć polskiej edukacji domowej.

Wskazywali, że uniemożliwią to przepisy, w myśl których szkoła, do jakiej rodzice składają wniosek o objęcie dziecka edukacją domową, musi znajdować się na terenie województwa, w którym ono zamieszkuje. Dziecko będzie też miało obowiązek uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.(PAP)