Nauczyciel realizuje tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć - rewalidacji.
Jakie jest zatem pensum dla nauczyciela w szkole podstawowej, a jakie w przedszkolu? Czy według zatrudnienia, czyli dla nauczycieli w szkole pensum wynosi 18, a w przedszkolu 22 lub 25, w zależności w jakiej grupie jest dziecko np. 2/18, 2/22 lub 2/25?

 

Odpowiedź
W szkole podstawowej pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne wynosi 18 godzin, natomiast w przedszkolu pensum powinien określić organ prowadzący.
 

Wymiar godzin

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) – dalej KN. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć między innymi nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Pedagog, psycholog, logopeda prowadzą także zajęcia specjalistyczne określone w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – dalej r.s.p.p. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 r.s.p.p. zajęcia specjalistyczne w szkole to zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zajęcia rewalidacyjne nie należą więc do zajęć specjalistycznych, gdyż nie są to zajęcia terapeutyczne. Zajęcia rewalidacyjne w szkole są ujęte jako zajęcia obowiązkowe w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju

Penusum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne

Oznacza to, że nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne w szkole powinien mieć tzw. pensum zgodne z art. 42 ust. 3 KN, czyli w szkole podstawowej 18 godzin.
W przypadku przedszkoli zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 r.s.p.p. zajęcia specjalistyczne to zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zajęcia rewalidacyjne nie należą więc do zajęć specjalistycznych zgodnie z r.s.p.p. Natomiast na podstawie § 14 ust. 1 załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W mojej opinii, z powyższego wynika, że zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu są zajęciami prowadzonymi przez specjalistów. W związku z tym tzw. pensum powinien określić organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3.
Podsumowując: pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne w szkole wynosi 18 godzin na podstawie art. 42 ust. 3 KN, natomiast w przedszkolu pensum określa organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 KN.

Rozporządzenie określi zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z autyzmem>>