Przepisy dotyczące tej kwestii doprecyzuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie doprecyzuje regulacje dotyczące programów edukacyjno-terapeutycznych - wprowadzi m.in. obowiązek określania w nich sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb dziecka. Przepisy wskażą też, jakie zajęcia rewalidacyjne będą uwzględniane w tych programach.
W przypadku dzieci niewidomych będą to w szczególności: nauka orientacji przestrzennej i poruszania się, systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji. Uczniowie niesłyszący, z afazją lub autyzmem będą natomiast uczyć się języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji.

Zajęcia rewalidacyjne powinny trwać 60 min.>>