W dotychczasowych wystąpieniach do Ministra Edukacji i Nauki RPO wskazywał na konieczność przywrócenia pełnego wymiaru godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w formie nauki dodatkowej, na zasadzie równości z innymi mniejszościami. Dlatego Marcin Wiącek nie zgłasza uwag do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu zmieniającym oraz w załączniku - wskazuje RPO.  Podkreśla, że rozporządzenie z 4 lutego 2022 r. prowadzi do naruszenia standardu konstytucyjnego i prawnomiędzynarodowego w zakresie pozytywnego działania państwa na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowo-językowej. Dlatego też usunięcie skutków wejścia w życie tego rozporządzenia powinno nastąpić niezwłocznie - od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego 2023/2024. Mimo zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości, nie zmniejszyła się liczba dzieci i młodzieży deklarujących chęć nauki tego języka jako własnego. Wręcz przeciwnie: w 2022 r. było to 48,5 tys. osób, a w 2023 r. 54,6 tys.

 

 

Skarga do Komisji Europejskiej za zmniejszenie liczby zajęć z języka niemieckiego>>

 

Zmiany od 1 września

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ma na celu odwrócenie zmian wprowadzonych przez ostatnią ekipę.

Mniejszość niemiecka będzie miała tyle samo godzin swojego języka, co inne mniejszości - zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2024 r. w stosunku Tygodniowy wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki języka niemieckiego dla uczniów należących do mniejszości będzie wynosił 3 godziny w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Sprawdź w LEX:

Czytaj: ​Skarga do Komisji Europejskiej za zmniejszenie liczby zajęć z języka niemieckiego>>

 

Do nowych przepisów trzeba się przygotować

W odpowiedzi na wątpliwości RPO MEN odpowiada, że z uwagi na obowiązujące regulacje w zakresie organizacji pracy szkół, w szczególności obowiązek określenia w arkuszach organizacji wymiaru zatrudnienia nauczycieli w danej szkole, wejście w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia będzie możliwe najwcześniej z początkiem nowego roku szkolnego, tj. z dniem 1 września 2024 r.  Wynika to także z konieczności dostosowania podstawy programowej dla uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości do zmienionego wymiaru nauczania.

- Natomiast, w odniesieniu do zasygnalizowanej przez Pana Rzecznika konieczności skonsultowania projektu z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych, informuję,  że stałym i reprezentatywnym forum dialogu MEN z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych jest Komisja Wspólna Rządu oraz Mniejszości Narodowych  i Etnicznych. W dniu 29 grudnia 2023 r. projekt został przekazany do Komisji z prośbą  o zaopiniowanie - odpowiada Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji.