Jeden standard w całej Unii Europejskiej
Zmiany są realizacją unijnej strategii, której celami jest walka z bezrobociem oraz promowanie mobilności na europejskim i krajowych rynkach pracy. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia odpowiednich rezultatów w tej materii ma wdrożenie Europejskie Ramy Kwalifikacji, czyli ujednolicona struktura poziomów, która ułatwi porównanie kompetencji pracowników z różnych krajów UE. 

Minister edukacji: ocena pracowników łatwiejsza dzięki Krajowej Ramie Kwalifikacji>>

Nowy system ma też przyczynić się do większego zaangażowania pracodawców w kształcenie pracowników. W uzasadnieniu do założeń wnioskodawcy wskazują, że obecnie polscy przedsiębiorcy niechętnie inwestują w szkolenie kadr. Entuzjazmu do podnoszenia kwalifikacji nie wykazują również pracownicy - dorośli Polacy niezbyt chętnie podejmują naukę po zakończeniu edukacji formalnej i to pomimo kilkunastokrotnego wzrostu nakładów ze środków publicznych.

System oświaty skorzysta na nowych ramach kwalifikacji>>

Powstaną przejrzyste zasady zdobywania uprawnień
Zintegrowany System Kwalifikacji połączy: oświatę, szkolnictwo wyższe oraz kwalifikacje zarejestrowane nadawane poza tymi systemami, które spełniają wymagania określone w ustawie (m.in, szkolenia regulowane przez poszczególnych ministrów oraz realizowane przez przedsiębiorców).
Ustawa unormuje prawa i obowiązki obywateli oraz instytucji a także procedury, jakie trzeba będzie stosować w celu wykonywania ustanowionych uprawnień. System sprawi, że nowe umiejętności można będzie zdobywać w każdym wieku, a pracodawcy łatwiej będą znajdować odpowiednich pracowników. To ostatnie możliwe będzie dzięki ustaleniu poziomu poszczególnych kwalifikacji i wpisaniu ich do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wraz z opisem.

Poziom kwalifikacji będzie odnotowywany na nowych dyplomach>>

Osiem poziomów kwalifikacji
Ustawa wdroży Polską Ramę Kwalifikacji. Opis Określi ona hierarchię poziomów kwalifikacji w Polsce - po osiem dla każdej kwalifikacji. Chodzi o charakterystyki efektów uczenia, odnoszące się do zdobytych umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych. Charakterystyki poziomów ustalone zostaną na dwóch stopniach ogólności, te pierwszego stopnia będą najbardziej ogólne i dotyczą wszystkich kwalifikacji.

Komisja Europejska opublikowała raport dot. Polskiej Ramy Kwalifikacji>>

"Kwalifikacje pełne na poziomach 1-4 nadawane są wyłącznie w systemie oświaty, a kwalifikacje pełne na poziomach 6-8 nadawane są wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego" - czytamy w uzasadnieniu. Dla kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego sporządzany będzie standard opisu kwalifikacji - znajdą się w nim m.in.: charakterystyka kwalifikacji, droga do jej zdobycia oraz orientacyjny nakład pracy, który trzeba włożyć w jej uzyskanie. Za wprowadzenie takiej pozasystemowej kwalifikacji odpowiedzialni będą ministrowie. Pełna treść projektu>>

Polecamy: Kształcenie zawodowe zmierza ku lepszemu