Pytanie
Szkoła dowozi obiady z innej placówki szkolnej na terenie gminy.
Kto powinien ponosić koszty dowozu posiłków do szkoły (uczniowie czy szkoła)?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 września 2010 r.
Opłaty wnoszone przez uczniów za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, obejmują jedynie tzw. "wsad do kotła".
Uzasadnienie
W świetle zapisu art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Uczniowie za korzystanie z posiłków wnoszą opłaty. Jednakże opłaty te, obejmują jedynie tzw. "wsad do kotła". Zgodnie bowiem z zapisem art. 67a ust. 4 u.s.o. do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, oraz kosztów utrzymania stołówki. Uważam więc, że w tej sytuacji koszty dowozu posiłków do szkoły powinna pokryć szkoła.
Agata Piszko